skip to Main Content
0936 038 0839 info@mscrmcustomizer.com

درخواست مشتری

برای اینکه متوجه شویم کیس اتصال (Connection) دارد یا خیر می‌بایست کیس‌ها را بازکنیم و بعد روی قسمت اتصالات کلیک کنیم، چون اینکار زمانبر است می‌خواهیم وقتی کیس را باز کردیم اگر اتصال (Connection) داشت متوجه بشویم.

شرح کار انجام شده

در لحظه باز شدن کیس به کمک Javascript کنترل می‌کنم آیا کیس باز شده دارای رکورد اتصال (Connection) می‌باشد یا خیر، در صورتیکه رکورد دارای اتصال (Connection) است رنگ لینک اتصالات (Connection) را زرد می‌کنم و همچنین تعداد کانکشن موجود را مقابل نام لینک داخل پرانتز نمایش می‌دهم.

بنابراین اگر رنگ لینک زرد بود یعنی رکورد اتصال (Connection) دارد در غیر اینصورت کیس اتصالی ندارد و تعداد آن نیز مشخص است. (تصویر ذیل)

تصویر کیسی که دارای اتصال (Connection) است

تصویر قسمت اتصالات همان کیس

Back To Top